ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2017/UE (PDF)
 
 
W związku z realizacją projektu pt.
„Innowacyjna platforma handlowa klasy B2B umożliwiająca realizację zamówień za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej”,
złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III, konkurencyjność MŚP.
Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
 
Firma F.H.U. „DANIEL” Daniel Nadolny
zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych
szczegółowo wskazanych w niniejszym zapytaniu.
 
1. ZAMAWIAJĄCY
F.H.U. „DANIEL” Daniel Nadolny
ul. Kościuszki 51, 42-300 Myszków
NIP: 5771844796, REGON: 152080188
 
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych wartości niematerialnych i prawnych wg poniższej specyfikacji:
 
Przedmiot zamówienia:
Oprogramowanie do wdrożenia mobilnej platformy internetowej B2B.
CPV Kod: 48000000-8. Opis: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
 
Rodzaj:
Nowe wartości niematerialne i prawne.
 
Specyfikacja / parametry techniczne:
Natywna aplikacja mobilna przygotowana na platformę Android i iOS, która będzie działała w trybie online.
Aplikacja odtwarzać będzie funkcjonalność serwisu internetowego
dodając jednocześnie wszelkie zalety bezpośredniego dostępu do urządzenia użytkownika.
 
1. Mobilny katalog produktów:
-Transakcyjny system B2B dla zautoryzowanych użytkowników;
-Obsługa charakterystyk produktów;
-Obsługa różnych wariantów opakowań tego samego produktu z różnymi stawkami za produkt;
-Książka adresowa użytkowników wpływa na dostępne warianty transportu - obsługa międzynarodowa.
2. Dostęp do ofert specjalnych kierowanych do wybranych użytkowników.
3. Powiadomienia Push.
 
Strona internetowa ze zintegrowanym katalogiem produktów.
Serwis internetowy pełnić będzie funkcję katalogu produktów oraz platformy sprzedażowej B2B
dostępnej tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Platforma sprzedażowa uaktywniać się będzie tylko dla zalogowanych użytkowników.
 
Ze względu na naturę systemu i jego integrację z systemami mobilnymi graficznie zostanie
opracowany z naciskiem na jak największą czytelność i szybkość działania dla kontrahentów.
Zostaną wyeliminowane wszelkie zbędne dodatki mogące wpłynąć na szybkość pracy strony.
 
Funkcjonalność strony:
1. Prezentacja katalogu produktów w formie list bez paginacji (nieskończone przewijanie w dół);
2. Galeria zdjęć produktu;
3. Atrybuty produktu:
-Wersja kolorystyczna produktu;
-Rodzaj opakowania zbiorczego wraz z przypisaną do niego ceną;
-Nazwa, krótki opis, zdjęcie wiodące.
4. Koszyk zakupowy wraz z procesem zakupów;
5. Formularz rejestracyjny dla nowych klientów;
6. Rejestracja zamówień (w formie zapytań ofertowych) i ich wysyłka na wskazany adres email.
 
System CMS i API.
System zarządzania treścią (CMS) pozwalać będzie na zarządzanie każdym elementem systemu.
API będzie interfejsem aplikacji umożliwiającym komunikację z zewnętrznymi systemami informatycznymi,
w szczególności z katalogiem produktu i aplikacjami mobilnymi.
Katalog produktów umożliwiać będzie zaawansowaną konfigurację produktu z
uwzględnieniem charakterystyki naczelnej jaką jest kolor.
System umożliwia niezależne konfigurowanie parametrów takich jak
cena, typy opakowań zbiorczych, czy galerię zdjęć, dla każdej wersji kolorystycznej.
 
Funkcjonalność systemu CMS:
1. Zarządzanie hurtownią:
-Zamówienia;
-Zarządzanie katalogiem produktów;
-Generator cenników w PLN i EUR;
-Baza kontrahentów;
-Obsługa wizualnych elementów strony.
2. Zarządzanie kategoriami produktów i artykułami.
3. System słowników zwiększający możliwość manipulacji parametrami hurtowni.
 
4. WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia nowego i w pełni sprawnego oprogramowania
zgodnie ze specyfikacją z punktu 3 w terminie umożliwiającym uruchomienie oprogramowania
najpóźniej w dn. 30.06.2017r.
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt. 7.
Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym)
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego)
lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego)
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają
z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.
 
5. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena – waga 90%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 90.
2. Gwarancja – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.
    Maksymalna ilość punktów – 100.
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru:
 
Liczba punktów = C + G
Gdzie:
C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty,
G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium okresu udzielanej gwarancji.
Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.
Liczba punktów dla kryterium ceny oferty będzie wyliczana wg wzoru:
C = N/B x W
Gdzie:
C – liczba punktów w kryterium cena,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
W – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 90 pkt.
 
Cena podana w ofercie powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz, gdy jest to możliwe, cenę
brutto za oprogramowanie wskazane w punkcie 3.
Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów dla kryterium okresu gwarancji zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:
1) gwarancja standardowa + dodatkowe 12 miesięcy gwarancji – 5 pkt
2) gwarancja standardowa + dodatkowe 24 miesięcy gwarancji i więcej – 10 pkt
Przy czym za gwarancję standardową - minimalny wymagany okres gwarancji - przyjmuje się 12 miesięcy.
 
6. KRYTERIA WYBORU
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w punkcie 5.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która spełnia warunki dostępowe określone
w punkcie 4 oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku,
gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę,
którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje
z wybranymi oferentami.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeśli po wyłonieniu oferenta wyjdą na jaw
informacje uniemożliwiające prawidłową realizację umowy.
Wykluczeni z możliwości realizacji zamówienia zostaną oferenci, którzy złożą oferty po terminie,
w sposób niezgodny z punktem 7, a także podmioty wykluczone zgodnie z punktem 4.
 
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
Oferty można składać do dnia 19.01.2017r. w siedzibie Zamawiającego: ul. Kościuszki 51, 42-300 Myszków.
b) Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
    Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby firmy bądź na jej adres mailowy.
c) Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (w przypadku składania oferty w formie papierowej).
d) Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferent powinien ją przesłać w terminie
    wskazanym w punkcie a) na adres: danielnadolny@me.com
e) Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 
8. DO ZAPYTANIA DOŁĄCZONO WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM.
 
 
Do pobrania:
 
Wzór oświadczenia o braku powiązań oferenta z zamawiającym (PDF)
 
Zapytanie ofertowe (PDF)
 
 
opublikowano: 05.01.2017r.
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ